Nasser 8 Closing Ceremony at Sofitel hotel

    1043